REGULAMENT „PRINDE PREMIILE WOW GYM”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOȚIEI:

1.1. Organizatorul promoției “PRINDE PREMIILE WOW GYM” (denumită în continuare “Promoția”) este S.L. CONCEPT FITNESS S.A. (denumită în continuare „Organizatorul”), reprezentată legal de către LEONARD LÜBEN în calitate de ADMINISTRATOR, cu sediul social în Bucureşti, Sos. Fundeni 159, Sector 2, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/1077/2020, având codul unic de înregistrare RO42175040, telefon +40 740 553 405, email – info@wowgym.ro.

1.2. Promoția se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Promoției, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială, pe site‐ul www.wowgym.ro și la Recepția Sălii Wow Gym. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 12 de ore înainte de intrarea în vigoare.

1.3. Promoția va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr‐o decizie a Organizatorului determinate de cauze ce fac imposibilă continuarea Promoției, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul site‐ului www.wowgym.ro. Întreruperea campaniei publicitare din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanții.

 

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A PROMOȚIEI:

2.1. Promoția este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului Regulament pentru toate persoanele care vizitează standul Wow Gym din Carrefour Colentina în perioada 11 ianuarie – 10 februarie 2022.

 

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROMOȚIEI:

3.1. Promoția se desfăşoară în perioada 11 ianuarie – 10 februarie 2022, ora 23:59 (denumită în cele ce urmează „Perioada Promoției”).

3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Promoției pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru public pe www.wowgym.ro.

 

SECȚIUNEA 4 . DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1. Promoția este adresată tuturor persoanelor fizice care au împlinit 18 ani la data participării la Promoție.

4.2. La Promoție nu au dreptul să participe angajaţii şi/sau colaboratorii Organizatorului, precum şi rudele de gradul II şi afinii acestora pana la gradul II inclusiv.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE:

5.1. În cadrul acestei campanii, Partenerul oferă următoarele premii:

  • 60 premii – Intrare liberă pentru o zi la Wow Gym
  • 60 premii – Intrare liberă la o clasă de aerobic la Wow Gym
  • 60 premii – Intrare liberă la o clasă de cycling la Wow Gym
  • 2 premii – Abonament pentru o lună la Wow Gym
  • 4 premii – Abonament pentru o săptămână la Wow Gym
  • 30 premii – Prosoape Wow Gym

5.2. Nu se acordă contravaloarea în bani sau în alte produse a premiilor.

 

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL PROMOȚIEI:

6.1. Promoția se desfăşoară numai la standul Wow Gym din Carrefour Colentina, unde participanții trebuie să arunce un zar pe o tablă de joc pe care se află desenate chenare în care sunt semnalate premiile, dar și chenare fără premii. În cazul în care zarul cade pe un chenar cu premiu, participantul primește un cupon care atestă câștigarea premiului. Participantul poate merge la sediul Wow Gym cu cuponul pentru a-și revendica premiul. Pentru intrarea în posesia premiului, participantul trebuie să prezinte și un act de identitate.

6.2. Fiecare participant are dreptul să revendice UN SINGUR PREMIU, chiar dacă are în posesie mai multe cupoane.

 

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR:

7.1. Premiile din cadrul prezentei Promoții vor fi acordate în perioada până la data de 31 martie 2022. Premiile revendicate după această dată nu vor fi acordate.

7.2. Orice tentativă de fraudare a înscrierii, cum ar fi copierea cupoanelor, va atrage descalificarea din Promoție.

 

SECȚIUNEA 8. CONDIȚII DE VALIDARE:

8.1. Pentru a fi validat drept câştigător, în momentul recepţiei premiului, Participantul trebuie să prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau paşaportul).

8.2. Contestaţii: Contestaţiile se pot face în 12 de ore de la data incidentului. Contestaţia se trimite Organizatorului prin e‐mail la adresa info@wowgym.ro şi va cuprinde în mod obligatoriu:
i) numele, domiciliul, date de identificare;
ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestaţia;

8.3. Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNMÂNAREA PREMIILOR :

9.1. Organizatorul este răspunzator pentru înmânarea premiilor către câştigători.

9.2. Câștigătorii vor ridica premiile până la data de 31 martie 2022, direct de la sediul Organizatorului, în orele de program specificate în pagina www.wowgym.ro.

 

SECȚIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE:

10.1. Dacă este cazul, Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

SECȚIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR:

11.1. Organizatorul, în vederea desfăşurării Promoției, prelucrează datele personale ale Câștigătorilor, și anume numele și prenumele, așa cum apar în cartea de identitate, cu scopul de a se asigura că fiecare câștigător revendică un singur premiu.

11.2. Prin simpla participare la această campanie, Câștigătorii înțeleg că datele lor personale vor fi prelucrate în vederea desfășurării Promoției, în conformitate cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016 (în continuare RGPD) și cu regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibil la adresa https://wowgym.ro/politica-de-confidentialitate/.

11.3. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Promoții nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia împuterniciţilor şi partenerilor contractuali ai Organizatorului şi a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

11.4. Prin înscrierea în Promoție, Câștigătorii declară că sunt de acord cu Regulamentul Promoției şi cu faptul ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Organizatorului.

11.5. Organizatorul le poate solicita Câştigătorilor consimţământul liber exprimat pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele şi imaginea lor. Pentru a‐şi exprima acordul expres în acest sens, Participanții câştigători vor semna o declaraţie în care vor
fi cuprinşi termenii acestui acord. Organizatorul nu condiţionează participarea la Promoție sau înmânarea premiului de darea acestui acord. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

11.6. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Câștigătorilor. Participantul la Promoție, în calitate de persoană vizată, are, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a își retrage consimțănântul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acest regulament.

11.7. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt înmânarea premiilor câştigătorilor şi asigurarea că un câștigător nu va revendica mai multe premii.

11.8. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD, Câștigătorii vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, datate și semnate, la adresa din București, Șoseaua Fundeni 159 sau pe email la info@wowgym.ro.

 

SECȚIUNEA 12. LITIGII:

12.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanții la Promoție, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul
Organizatorului.

 

SECȚIUNEA 13. FORȚA MAJORĂ:

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a‐şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

13.2. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Promoției, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la Promoție pe site‐ ul www.wowgym.ro, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

SECȚIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOȚIEI PROMOȚIONALE:

14.1. Regulamentul Oficial al Promoției “Prinde premiile Wow Gym” este disponibil gratuit oricărui solicitant pe site‐ul www.wowgym.ro.

 

Organizator,
S.L. CONCEPT FITNESS S.A.
Prin: LEONARD LÜBEN
Funcţia: Administrator

Scroll to Top